Skip to main content

1. Πληροφορίες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία “BESPOT PC”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Γ Σεπτεμβρίου, αρ. 144,  ΤΚ: 11251, είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.128350503000 (σωρευτικά καλούμενη εφεξής “Bespot”, «εμείς», «εμάς», «δικός-ή-ό μας»), λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα που συνδέονται με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τις νομικές υποχρεώσεις της.

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσω της εφαρμογής “Bespot” (εφεξής “Εφαρμογή Bespot”, “Εφαρμογή”).  Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά την εν λόγω Πολιτική.

Η “Bespot” συνιστά τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

2. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σε σχέση με εσάς και οι σκοποί επεξεργασίας

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο ενδεχομένως απαιτείται να επεξεργαζόμαστε από καιρό εις καιρό τα δεδομένα σας, θα επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση ορισμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι οποίες, σε γενικές γραμμές, θα είναι οι εξής:

 • τα βασικά δεδομένα ταυτοποίησής σας (για παράδειγμα το ονοματεπώνυμό σας, κλπ.),
 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχουμε (για παράδειγμα ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.),
 • τα δεδομένα σύνδεσης και προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης (ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδράτε με εμάς μέσω της Εφαρμογής),
 • εμπορικές πληροφορίες(για παράδειγμα, σε περίπτωση συνδρομής σας στο ενημερωτικό δελτίο μας),
 • πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας και
 • κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς (για παράδειγμα, μέσω της υπηρεσίας μας που σκοπό έχει την Εξυπηρέτηση Πελατών, κλπ.).

Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε φορά που σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία ή υπηρεσία της Εφαρμογής, θα επισημαίνουμε ως υποχρεωτικά ορισμένα πεδία, εφόσον πρόκειται για τις στοιχειώδεις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε την υπηρεσία. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που δεν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, πιθανόν να μην είστε σε θέση να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ή να επωφεληθείτε από τις σχετικές υπηρεσίες.

Ανάλογα με τον τρόπο αλληλεπίδρασής σας με την Εφαρμογή μας, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

2.1. Για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη της Εφαρμογής

Αν αποφασίσετε να γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης της Εφαρμογής μας, πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για την ταυτοποίησή σας ως χρήστη της Εφαρμογής και να σας εξασφαλίσουμε την πρόσβασή σας σε αυτή ως εγγεγραμμένο χρήστη. Μπορείτε να προβείτε στην ακύρωση του εν λόγω λογαριασμού με την απεγκατάσταση της Εφαρμογής από τη συσκευή σας.

2.2 Ανακάλυψη Reward

Η Εφαρμογή Bespot σας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψετε mobile κουπόνια και περιεχόμενο επιβράβευσης “rewards” ή “περιεχόνενο” σε διάφορα γεωγραφικά σημεία ενδιαφέροντος («σημεία») μέσω της Εφαρμογής μας. Θα πρέπει να γνωστοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μας, Bespot, ως χρήστης που επιθυμεί να ανακαλύψει rewards, τα δεδομένα δε αυτά υπόκεινται στην εκ μέρους μας επεξεργασία για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Επιπρόσθετες πληροφορίες που επίσης δύνανται να γνωστοποιηθούν οικειοθελώς φέρουν την αντίστοιχη ένδειξη (προαιρετικό πεδίο).

Η Εφαρμογή Bespot Installation App σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε και να ελέγξετε την τεχνική εγκατάσταση ενός εσωτερικού χώρου για την ενεργοποίηση υπηρεσιών βάσει τοποθεσίας σε διάφορα γεωγραφικά σημεία ενδιαφέροντος («σημεία») μέσω της Εφαρμογής μας. Θα πρέπει να γνωστοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μας, Bespot, ως χρήστης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια εγκατάσταση, τα δεδομένα δε αυτά υπόκεινται στην εκ μέρους μας επεξεργασία για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Επιπρόσθετες πληροφορίες που επίσης δύνανται να γνωστοποιηθούν οικειοθελώς φέρουν την αντίστοιχη ένδειξη (προαιρετικό πεδίο).

Στο πλαίσιο της εν λόγω υπηρεσίας, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (β’) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) προς τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης:

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (κύρια δεδομένα). Τα δεδομένα της γεωγραφικής τοποθεσίας σας μέσω του παγκοσμίου συστήματος προσδιορισμού θέσης (GPS) ή/και άλλων μεθόδων γεωπροσδιορισμού που παρέχονται από τις συσκευές) κατά το χρόνο της κράτησης, οι συντεταγμένες της έναρξης της διαδρομής σας και του τελικού προορισμού αυτής, οι πληροφορίες για τον τερματικό σας εξοπλισμό (ταυτότητα συσκευής), καθώς και ο επιλεγόμενος από εσάς κωδικός πρόσβασης (σε κρυπτογραφημένη μορφή) ομοίως υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. το όνομά σας) μπορούν να καταχωρηθούν είτε κατά το χρόνο εγγραφής σας είτε μπορούν να ληφθούν από εμάς απευθείας από τον τερματικό σας εξοπλισμό (π.χ. ταυτότητα συσκευής, δεδομένα τοποθεσίας). H έγκριση της μετάδοσης των δεδομένων που σχετίζονται με την τοποθεσία σας μέσω του λειτουργικού συστήματος του τερματικού σας εξοπλισμού (smartphone, tablet κλπ.). Χρειαζόμαστε τις συντεταγμένες της τοποθεσίας σας ούτως ώστε να επιβεβαιώσουμε την παρουσία σας σε ένα σημείο και η εφαρμογή να είναι σε θέση να σας διανέμει το περιεχόμενο που συνδέεται με το συγκεκριμένο σημείο.

Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να ανακαλύψερε rewards μέσω της Εφαρμογής μας εάν δεν επεξεργαστούμε τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα που περιγράφονται ανωτέρω. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τις πληροφορίες που τίθενται προαιρετικά.

2.3 Εξάλειψη σφάλματος, εξυπηρέτηση πελατών και βελτίωση της λειτουργικότητας

Για να καταστεί δυνατή η εξάλειψη δυσλειτουργιών στην Εφαρμογή bespot, η απάντηση σε συγκεκριμένες ερωτήσεις πελατών σχετικά με τη λειτουργικότητα ή τις δυνατότητες εξαργύρωσης rewards και η προσαρμογή της Εφαρμογής bespot στις ανάγκες των χρηστών, επεξεργάζονται τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία για την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 6(1.)(β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, τα δεδομένα της τοποθεσίας σας κατά την χρήση, και πληροφορίες σχετικά με τον τερματικό σας εξοπλισμό (Ταυτότητα συσκευής, κλπ).

Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε δεδομένα που έχουν καταστεί ανώνυμα ή συγκεντρωτικά δεδομένα παρά προσωπικά δεδομένα, στις περιπτώσεις που τα δεδομένα αυτά κριθούν επαρκή για τον σκοπό αυτό.

2.4 Ειδήσεις, προωθητικές ενέργειες και εξατομικευμένες προσφορές

Θα λάβετε προσφορές και διαφημίσεις από εμάς εάν έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε ειδήσεις και εξατομικευμένες προσφορές (διαφήμιση, κουπόνια και προσφορές). Αυτό αφορά τόσο τα μη-εξατομικευμένα (που αποστέλλονται σε όλους τους πελάτες) όσο και τα εξατομικευμένα (που αποστέλλονται μόνο σε εσάς και βάσει ανάλυσης προσωπικών σας δεδομένων που είτε μας έχετε ρητά διαθέσει είτε προέκυψαν από τη χρήση που κάνετε της Εφαρμογής bespot) ενημερωτικά δελτία που αποστέλλονται ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS, μηνύματα εντός της Εφαρμογής, προωθητικά μηνύματα) στον τερματικό σας εξοπλισμό (smartphone, tablet, Η/Υ, κλπ). Για να σας στέλνουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις ή προσφορές, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα χρήσης σας, και, όπου καθίσταται δυνατό, τις πληροφορίες από τη συσκευή σας, όπως λοιπές εφαρμογές που μπορεί να έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή σας. Τα δεδομένα χρήσης αποτελούν πληροφορίες σχετικά με το πόσες φορές έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή, τον αριθμό των εγγραφών και των χρήσεων της εφαρμογής, των δηλωμένων προαιρετικά ενδιαφερόντων. Βάσει αυτών των δεδομένων, θα λάβετε από εμάς ειδικές προσφορές και διαφημίσεις. Αντίστοιχα, παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων υποδηλώνει την ανάλυση του προφίλ σας προκειμένου να καθοριστούν οι προτιμήσεις σας και ως εκ τούτου ποιες υπηρεσίες ταιριάζουν περισσότερο στις προτιμήσεις σας κατά την αποστολή των πληροφοριών σε εσάς.

Θα επεξεργαστούμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να οργανώσουμε προωθητικές ενέργειες. Με τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, μας εξουσιοδοτείτε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας ανάλογα με την προωθητική ενέργεια και να τα γνωστοποιούμε μέσω διαφορετικών μέσων όπως κοινωνικά δίκτυα ή μέσω αυτής καθαυτής της Εφαρμογής. Σε κάθε προωθητική ενέργεια στην οποία συμμετέχετε θα είναι διαθέσιμοι σε εσάς οι όροι και οι προϋποθέσεις και θα σας παρέχονται πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το Άρθρο 6(1.)(α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR):

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, ημερομηνία εγγραφής, αριθμός έκδοσης της Εφαρμογής bespot/bespot Installation app, λεπτομέρειες κατά την σύνδεση, τα δεδομένα τοποθεσίας σας από GPS(Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης) κατά τη χρήση της εφαρμογής στα σημεία ενδιαφέροντος, ταυτότητα της συσκευής (Device ID), ταυτότητα για τους διαφημιστές (IDFA), (Ad-ID, Apple, αναγνωριστικό για τους διαφημιστές), ταυτότητα για τους πωλητές (IFV) (Ad-ID, προμηθευτή ταυτοποίησης), GAID(Google Advertising Identifier),  την διεύθυνση IP σας, καθώς και δεδομένα χρήσης (συχνότητα χρήσης, αριθμόσ εγγραφών και checkein) περιλαμβανομένων τοποθεσιών πραγματοποίησης check-in και χρονικής διάρκειας παραμονής στο σημείο.

Εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε τις ειδήσεις και τις εξατομικευμένες προσφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας συμπληρώνοντας τη φόρμα της ενότητας “Νέα, προσφορές & προωθητικές ενέργειες” της bespot app.

Λάβετε υπόψη σας ότι η ανάκληση και οι επακόλουθες αλλαγές ισχύουν μόνο για το μέλλον και θα ισχύσουν ή θα εφαρμοστούν το αργότερο εντός 48 ωρών από την ανάκληση.

2.5 Σύνδεση μέσω Facebook

Σας δίνουμε την επιλογή να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στην Εφαρμογή bespot χρησιμοποιώντας  τις πληροφορίες σύνδεσής σας στο Facebook, μία υπηρεσία που παρέχεται από την Facebook Ιρλανδίας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με διεύθυνση 4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία (“Facebook”). Αυτό προϋποθέτει τη λειτουργία της επιλογής Σύνδεση μέσω Facebook. Για να συνδεθείτε, θα μεταφερθείτε σε μία σελίδα του Facebook, όπου το Facebook θα σας ζητήσει ορισμένες άδειες και θα μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του λογαριασμού σας στο Facebook. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την σύνδεση του προφίλ σας στο Facebook με την Εφαρμογή μας, την bespot. Αυτή η σύνδεση θα μας επιτρέψει να δούμε τα δεδομένα που έχετε παράσχει στο Facebook(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημόσιο προφίλ, εύρος ηλικίας, φύλο, φωτογραφία προφίλ, ζώνη ώρας, ταυτότητα Facebook). Για τον σκοπό της Σύνδεσης μέσω Facebook, χρησιμοποιούμε μόνο την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το ονοματεπώνυμό σας, την φωτογραφία προφίλ σας και την ταυτότητα σας στο Facebook για λόγους ταυτοποίησης σύμφωνα με το Άρθρο 6(1.)(στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Παράλληλα, το είδος της συσκευής (πχ iPhone), το λειτουργικό σύστημα, η γλώσσα, η ζώνη ώρας, η ανάλυση, ο αριθμός έκδοσης της εφαρμογής και η τοποθεσία της ζώνης ώρας σας (πχ. Ευρώπη/Αθήνα κλπ.) μεταδίδονται στο Facebook αυτόματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Σύνδεση μέσω Facebook και τις ρυθμίσεις απορρήτου δείτε την πολιτική δεδομένων και τους όρους χρήσης: http://www.facebook.com/policy.php.

Σας παρακαλούμε να αποφύγετε τη χρήση της λειτουργίας Σύνδεση μέσω Facebook εάν αυτό δεν συνάδει με τις επιθυμίες σας.

2.6 Χάρτες Google

Η Εφαρμογή bespot χρησιμοποιεί το API των Χαρτών Google. Αυτό μας επιτρέπει να απεικονίζουμε χάρτες στην Εφαρμογή bespot και επιτρέπει σε εσάς να χρησιμοποιείτε τους χάρτες αυτούς. Η Εφαρμογή μας (bespot) δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη χρήση του εν λόγω API. Μπορείτε να δείτε τους όρους χρήσης της Google στην διεύθυνση https://policies.google.com/terms?hl=el. Επιπρόσθετοι όροι χρήσης για τους Χάρτες της Google είναι διαθέσιμοι στην διεύθυνση https://www.google.com/help/terms_maps.html. Η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση  https://policies.google.com/privacy?hl=el. Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες των Χαρτών Google για να σας εμφανίσουμε τα σημεία τα οποία κρύβουν rewards. Αυτό συνεπάγεται την επεξεργασία των δεδομένων θέσης σας σύμφωνα με το Άρθρο 6(1.)(β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Δεν παρέχουμε παρά μόνον δεδομένα θέσης και προορισμού, χωρίς κανένα προσωπικό στοιχείο για εσάς ή τον οδηγό, στην Google. Η προσωπική σας ταυτοποίηση αποκλείεται.

2.7 Webtracking (Παρακολούθηση Ιστού)

α) GoogleAnalytics (Αναλυτικά Στοιχεία Google)

Η Εφαρμογή bespot χρησιμοποιεί το GoogleAnalytics, μία υπηρεσία αναλύσεων στοιχείων του διαδικτυακού ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Για το σκοπό αυτό, ένα cookieεγκαθίσταται στη συσκευή σας. Οι πληροφορίες που αντλούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδίδονται στη Google και θα αποθηκεύονται από αυτή σε διακομιστές (servers) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης της Εφαρμογής από εσάς, συντάσσοντας αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της Εφαρμογής για τους διαχειριστές της Εφαρμογής και παρέχοντας λοιπές υπηρεσίες σχετικά με τη δραστηριότητα της Εφαρμογής και τη χρήση του διαδικτύου στον πάροχο της Εφαρμογής. Η Google δεν θα συσχετίσει την διεύθυνση IP σας με κανένα άλλο δεδομένο που έχει στην κατοχή της. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί η Googleτ α δεδομένα σας, παρακαλώ απευθυνθείτε στο  https://policies.google.com/privacy?hl=el#infocollect.

Αντίρρηση στη συλλογή δεδομένων:

Εκτός από την αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας, μπορείτε να αποτρέψετε την Google από τη συλλογή και την χρήση δεδομένων με τη λήψη και την εγκατάσταση του plug-in προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el

β) Πρόγραμμα Καταγραφής Προσαρμοσμένων Επισκεπτών του Facebook Custom Audience Program

Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Custom Audience (Προσαρμοσμένο Ακροατήριο) του Facebook το οποίο μας επιτρέπει να επικοινωνούμε με ανθρώπους που έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή μας ή να αποκλείουμε ανθρώπους που τη χρησιμοποιούν ήδη, από τον να βλέπουν τις διαφημίσεις μας . Για το σκοπό αυτό, μοιραζόμαστε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) ή τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου σε μία διαγραμμισμένη μορφή με το Facebook ώστε να μπορεί να σας ταυτοποιήσει σε περίπτωση που είστε ήδη χρήστης του Facebook.

Αντίρρηση στη συλλογή δεδομένων:

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας περί των διαφημίσεων από τις ρυθμίσεις σας στο Facebook.

3. Γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε οδηγούς και τρίτους

Προκειμένου να επιτύχουμε τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορούμε επίσης να γνωστοποιούμε ή να παραχωρούμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους που μας παρέχουν υποστήριξη στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, όπως:

 • φορείς ανίχνευσης και πρόληψης για την καταπολέμηση της απάτης,
 • πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών,
 • πάροχοι υπηρεσιών σχετικών με την υποστήριξη πελατών,
 • συνεργάτες και πάροχοι υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ.

Οι οποίοι μας βοηθούν στην παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουμε, στην επεξεργασία των συναλλαγών, στην ικανοποίηση των αιτήσεων για πληροφορίες, στην λήψη και στην αποστολή μηνυμάτων επικοινωνίας, στην ενημέρωση των καταλόγων μάρκετινγκ, στην ανάλυση δεδομένων, στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ή στην εκτέλεση άλλων καθηκόντων, κατά καιρούς.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι προσβάσιμα από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της bespot και τους παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας με βάση την ανάγκη γνώσης.

Για λόγους αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας, ορισμένοι από τους παρόχους αυτούς βρίσκονται σε περιοχές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που δεν παρέχουν επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους σε σχέση με πιθανή ή πραγματική πώληση της εταιρείας μας ή οποιουδήποτε από τα περιουσιακά μας στοιχεία, ή τα περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας, περίπτωση στην οποία τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας σχετικά με τους χρήστες μας μπορεί να αποτελούν ένα από τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία.

Θα απαντήσουμε επίσης σε αιτήματα για προσωπικά δεδομένα, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και για τη συμμόρφωση με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία που μας κοινοποιείται.

4. Τα δικαιώματα σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 1. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης– ανάλογα με την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή  χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν την ανάκληση της. Για παράδειγμα, εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας συμπληρώνοντας την φόρμα “Απόρρητο και Ασφάλεια” της Εφαρμογής, χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο “διαγραφή” (unsubscribe) που παρέχεται στα μηνύματά μας ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα σταματήσουμε να σας στέλνουμε ανακοινώσεις.
 2. Δικαίωμα πρόσβασης, αποκατάστασης και διαγραφής– έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μπορεί να κατέχουμε, να ζητήσετε να διορθωθεί οποιοδήποτε ανακριβές δεδομένο σχετικά με εσάς και, κάτω από ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να δείτε και να ενημερώσετε τα περισσότερα από αυτά τα δεδομένα μόνοι σας online ή επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων — Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει                   σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή καθώς επίσης και να απαιτήσετε από εμάς να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας — έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία εκ μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων όπου:
  1. αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους·
  2. η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα·
  3. δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε τα εν λόγω δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων· ή
  4. έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία που δικαιολογείται από λόγους νόμιμου συμφέροντος (βλ. παρακάτω), εν αναμονή της επαλήθευσης ως προς το εάν έχουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους για να συνεχίσουμε την επεξεργασία.

Όπου τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε τέτοιου είδους περιορισμούς, θα προβαίνουμε στην επεξεργασία τους αποκλειστικά κατόπιν συγκατάθεσης σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 • Δικαίωμα προβολής αντίρρησης στην επεξεργασία – δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε αντίρρηση, οφείλουμε να διακόψουμε την επεξεργασία, εκτός αν μπορούμε είτε να επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή όπου χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον δίκαιο. Στην Ελλάδα, η αρχή αυτή είναι η

Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, Ελλάδα
Σταθερό Τηλέφωνο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
E-mail: contact@dpa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@bespot.com

Λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να ζητήσουμε την πιστοποίηση ταυτότητας και διατηρούμε το δικαίωμα να σας επιβάλλουμε ένα τέλος, όπου επιτρέπεται από το νόμο, για παράδειγμα εάν η αίτησή σας είναι προδήλως αβάσιμη ή υπερβολική. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσα σε όλα τα ισχύοντα χρονικά πλαίσια.

5. Ελάχιστη Ηλικία

Η προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής των παιδιών είναι πολύ σημαντική για εμάς. Δεν δεχόμαστε εγγραφές που έχουν υποβληθεί από, και δεν θα συλλέξουμε ή δεν θα χρησιμοποιήσουμε συνειδητά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών. Με τη λήψη και την εγγραφή σας στην εφαρμογή, επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον (16) ετών.

6. Ασφάλεια Δεδομένων

Η bespot χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία συμμορφώνονται με τους νόμους προστασίας των δεδομένων προκειμένου να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.

Καθώς τα περισσότερα από τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας αποθηκεύονται ηλεκτρονικά έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται ασφαλή, συμπεριλαμβανομένης ισχυρής κρυπτογράφησης, περιορισμού πρόσβασης και εκτεταμένης λειτουργίας καταγραφής και ελέγχου στα συστήματα παραγωγής μας. Στις εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε διαδικασίες για να διατηρούμε τα αρχεία σε έντυπη μορφή φυσικά ασφαλή. Εκπαιδεύουμε επίσης τακτικά το προσωπικό μας ως προς την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριών.

Όταν η bespot αναθέτει σε κάποιον τρίτο ως εκτελούντα την επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών μας) να συλλέξει ή να επεξεργαστεί με άλλο τρόπο προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας, ο εν λόγω εκτελών την επεξεργασία θα επιλεγεί προσεκτικά και θα παρουσιάσει πειστικά εχέγγυα τεχνογνωσίας, αξιοπιστίας και διαθέσιμων πόρων καθώς και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας εντός των προδιαγραφών το ΓΚΠΔ συμπεριλαμβανομένων αυτών για την ασφάλεια της επεξεργασίας.

Δυστυχώς, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων είναι 100% ασφαλής. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν αισθάνεστε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να μας έχετε στείλει έχει παραβιαστεί), παρακαλούμε ειδοποιήστε μας άμεσα.

7. Περίοδος διατήρησης

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε κατά την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί παραγραφής.

Για παράδειγμα:

 • όπου διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειάς σας και της αποφυγής παραβατικών συμπεριφορών και απάτης), θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες τουλάχιστον για το διάστημα που απαιτείται μέχρι να συμμορφωθούμε με αυτήν την υποχρέωση·
 • όπου διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε μία υπηρεσία (όπως προκειμένου να διασφαλίσουμε ανά πάσα στιγμή ότι η Εφαρμογή μας λειτουργεί σωστά), θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες τουλάχιστον για όσο διάστημα παρέχουμε την υπηρεσία και για μερικά χρόνια στη συνέχεια, ανάλογα με την περίπτωση.

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περίοδο πέντε ετών μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης κατόπιν αιτήματός σας ή λόγω υπαιτιότητάς σας (π.χ. για μη πληρωμή). Επιπλέον, οι νόμιμες διατάξεις (π.χ. περίοδοι υποχρεωτικής διατήρησης βιβλίων και στοιχείων βάσει της φορολογικής νομοθεσίας) απαιτούν τη διατήρηση δεδομένων για έξι χρόνια και υπό προϋποθέσεις και μέχρι είκοσι χρόνια.

8. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ελέγχουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα Αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή για να συμπεριλαμβάνουμε τις αλλαγές στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα.

Εάν προβούμε στις ανωτέρω ενέργειες, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορες διαδικασίες μέσω της Εφαρμογής (για παράδειγμα, μέσω banner, αναδυόμενου παραθύρου ή προωθητικής ειδοποίησης/push notification) ή μπορεί να σας στείλουμε ακόμα και μια ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε περίπτωση που έχουν γίνει μικρές αλλαγές ή σε περίπτωση που εμείς προβούμε σε οποιαδήποτε διαδραστική βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να το βρίσκετε πάντα ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα μας και στην Εφαρμογή μας.

9. Επικοινωνήστε μαζί μας – Ένα σημείο Επικοινωνίας για κάθε θέμα Απορρήτου

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα δικαιώματα σας, για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας ή εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@bespot.com

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Γνωστοποίηση ή για τον τρόπο που χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Σπύρο Τάσση (DPO) στο dpo@bespot.com (παρακαλούμε αναφέρετε ότι αφορά σε θέματα bespot) ή στείλτε επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Σπύρος Τάσσης

bespot
Βουτάδων 28, Αθήνα, 11854 Ελλάς