Skip to main content
Uncategorized

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

By September 1, 2023September 4th, 2023No Comments
 1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία BESPOT, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Βουτάδων αριθμός 28 στο πλαίσιο προώθησης των υπηρεσιών της, προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Μηναίος Διαγωνισμός Beengo» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Bespot IKE υπό την ονομασία Beengo App (εφεξής η  “Εφαρμογή”). Η Bespot αναλαμβάνει την διαχείριση της Εφαρμογής, την επικοινωνία με τους νικητές και τη διαχείριση της επικοινωνίας με τους νικητές για την αποστολή & αξιοποίηση των Δώρων.
 1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, έχουν ανάλογη δικαιοπρακτική ικανότητα ή τη συναίνεση των γονέων τους ή των ασκούντων την επιμέλεια αυτών (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).
 1. Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας,  καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι β’ βαθμού.
 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1.9.2023, ώρα 11.00 έως και 30.9.2023, ώρα 23.59 (εφεξής « Διάρκεια»). Η εξαργύρωση των δώρων μπορεί να γίνει έως την ημερομηνία που ορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή δώρου.
 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό :

Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει: (α) Να εισέλθει στην Εφαρμογή (β) Να κάνει εγγραφή/ σύνδεση στην Εφαρμογή καταχωρώντας το προσωπικό του e-mail (γ) Να συλλέξει πόντους απαντώντας σε ερωτήσεις ή επισκεπτόμενος κάποια σημεία και (δ) να επιλέξει ένα από τα παιχνίδια που υπάρχουν διαθέσιμα ή/και να λάβει μέρος στις διαθέσιμες κληρώσεις.

Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους, κατά τα ανωτέρω.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών με διαφορετικούς κωδικούς για τη διεκδίκηση των Δώρων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος σε κληρώσεις οι οποίες θα γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα από την εφαρμογή. Κάθε κωδικός ισούται με μία συμμετοχή. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Κάθε κωδικός είναι μοναδικός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και αντιστοιχεί σε μία μόνο συμμετοχή.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση των Διοργανωτριών, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Bespot ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) δεν γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Εφαρμογής, εντός της διάρκειας του Διαγωνισμού.

 1. Δώρα

Έκαστος νικητής μπορεί να κερδίσει από ένα (1) εκ των παρακάτω Δώρων μέσων των κληρώσεων:

 1. Δέκα (10) δωροεπιταγές Amazon αξίας 5 € για αγορές μέσα από την ιστοσελίδα της amazon
 2. Δέκα (10) δωροεπιταγές Netflix αξίας 15 € για χρήση της υπηρεσίας
 3. Δυο (2) προπληρωμένες δωροκάρτες Edenred ticket compliments αξίας 50 € έκαστη

Διευκρινίζεται ότι στα Δώρα δεν περιλαμβάνεται καμία πρόσθετη δαπάνη ή άλλα έξοδα, πέραν των ως άνω περιοριστικά αναφερομένων, όπως ενδεικτικά δαπάνες μεταφοράς κ.α. Οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτηθούν από τους νικητές στις προσφερόμενες παροχές θα επιβαρύνουν τους ίδιους. Όλα τα δώρα θα προσφερθούν βάσει διαθεσιμότητάς τους στην αγορά και στους συνεργαζόμενους προμηθευτές. Στην περίπτωση που τα συγκεκριμένα δώρα δεν είναι διαθέσιμα την εν λόγω περίοδο, θα αντικατασταθούν από άλλα εφάμιλλα και αντίστοιχης οικονομικής αξίας.

 1. Ενημέρωση για Κατοχύρωση και Παράδοση των Δώρων

Οι νικητές θα ενημερώνονται μέσω της Εφαρμογής απ’ ευθείας μετά την συμμετοχή τους και θα λαμβάνουν σχετικές οδηγίες για να ενημερωθούν για τη διαδικασία απόδοσης και αξιοποίησης του δώρου τους.

Σε περίπτωση που οι νικητές δεν αξιοποιήσουν τα Δώρα τους έως τη λήξη αυτών, το δικαίωμά τους σε αυτά αυτόματα θα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δεν θα δύναται να εγερθεί έναντι των Διοργανωτριών.

Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook, SMS, καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου το όνομα ή το username κάθε νικητή. Όποιος, συμμετέχει στο Διαγωνισμό, λογίζεται ότι δίνει τη συναίνεσή του για την ανωτέρω ανακοίνωση του ονόματός  του.

 

 1. Η αξιοποίηση κάθε Δώρου από τους νικητές  τελεί υπό την αίρεση της επίδειξης της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητάς τους σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους ή συνεργάτες των  Διοργανωτριών ή/και σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα παραδώσει το δώρο και συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο παραλαβής δώρου.

 

 1. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν ο Νικητής έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να κατακυρώσουν και / ή αποδεχθούν ή/και αξιοποιήσουν το Δώρο τους εντός των προθεσμιών που θα τους έχουν γνωστοποιηθεί ή προβλέπονται στους παρόντες όρους, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, ή εάν αρνούνται να συμπράξουν στις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την υπογραφή/παράδοση των εγγράφων που απαιτούνται για την αξιοποίηση των δώρων. Επιπλέον, η ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση αλλά και την ειλικρινή υποβολή των στοιχείων ανήκει στους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση ελλιπούς, παραπλανητικής ή ανακριβούς συμπληρώσεως των στοιχείων οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα μονομερούς ακύρωσης της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας των Διοργανωτριών οι οποίες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούνται να προβούν κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική τους ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

 

 1. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα.

 

 1. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία το Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι των Διοργανωτριών. Οι Διοργανώτριες στο πλαίσιο στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού θα κάνουν χρήση υπηρεσιών τρίτων. Οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα. Η χρήση και αξιοποίηση των Δώρων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, οι Διοργανώτριες απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, οι Διοργανώτριες δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ματαιώσεις, ατυχήματα ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του παρόντος. Οι τυχεροί φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια  αξιοποίησης των Δώρων. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Οι νικητές  οφείλουν να συμπεριφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια αξιοποίησης των Δώρων κατά τρόπο απολύτως κόσμιο και ευπρεπή, αντιλαμβανόμενοι πλήρως πως η συμπεριφορά τους αντανακλά αυτόματα στις Διοργανώτριες και τα προϊόντα τους.

 

 1. Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανώτριες δεν καλύπτουν ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του Νικητή εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.

 

 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες  δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή καταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν καταχωρηθεί η συμμετοχή τους στα ηλεκτρονικά συστήματα της Εφαρμογής. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης της Εφαρμογής παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και οι Διοργανώτριες  διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

 

 1. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή/και ανακαλέσουν το Διαγωνισμό ή να μεταβάλλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθώς και να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης προ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π.. Οι Διοργανώτριες μπορούν επίσης να διακόψουν ή να ακυρώσουν τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές οι Διοργανώτριες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά των Διοργανωτριών  ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

 

 1. Οι Διοργανώτριες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του, προσδίδει αθέμιτο προβάδισμα ή/και πλεονέκτημα σε κάποιον από τους συμμετέχοντες.

 

 1. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.

 

 1. Ο Νικητής δίνει στις Διοργανώτριες το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός του, για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού.

 

 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποίησαν οι συμμετέχοντες κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό στο πλαίσιο της υποβολής τη συμμετοχής τους και της απονομής των δώρων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η «BESPOT IKE». Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η εκτέλεση υποχρεώσεως εκ της συμβάσεως που συνάπτεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με το Ν. 4626/2019  και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 2016/679 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες, εφόσον αποχωρήσουν από το Διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή, τηλέφωνο: 2106888000. Σύμφωνα με το Ν. 4626/2019  και Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 2016/679, ως ισχύει, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης σχετικά με τα απλά προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί η BESPOT IKE,  κατά τα ανωτέρω.

Για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται μέσω της εφαρμογής ισχύει η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων της εφαρμογής.

Η BESPOT IKE  θα κρατήσει τα προσωπικά  δεδομένα των συμμετεχόντων για έναν χρόνο μετά από τη λήξη του διαγωνισμού για την περίπτωση έγερσης τυχόν σχετικών αξιώσεων.

 1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της BESPOT IKE
 2. Ο διαγωνισμός δεν έχει καμία συσχέτιση και δεν χρηματοδοτείται ή υποστηρίζεται από τα brands Apple, Amazon, Netflix, Mastercard, Edenred
 3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι των Διοργανωτριών.

 

 1. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετική με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.